Skakklubben Sydøstfyns vedtægter

Tidligere version revideret og godkendt på generalforsamlingen 10. august 2021.


Klubbens navn er Skakklubben Sydøstfyn, og dens hjemsted er Svendborg Kommune. Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være tilmeldt Dansk Skak Union.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. På den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i 1. kvartal, foretages valg til bestyrelsen. Regnskabet fremlægges til godkendelse. Der træffes bestemmelse om spilletid, spillested og kontingent, og der behandles sådanne spørgsmål, som er af almindelig interesse for klubben.

Opslag med avertering af generalforsamlingen og dagsorden skal offentliggøres på sociale medier samt på klubbens hjemmeside mindst 14 dage før datoen for generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilstilles formanden skriftligt mindst tre dage før.

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Er stemmetallene lige, er et forslag nedstemt. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal, når tre medlemmer fordrer det, foregå skriftligt.

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Formand og kasserer vælges for sig. Formanden og et medlem er på valg i ulige år. Kassereren og to medlemmer er på valg i lige år. Revisorer og suppleanter er på valg hvert år. De, der opnår flest stemmetal efter de valgte, er at betragte som suppleanter. Ethvert medlem, der er fyldt 16 år, er valgberettiget og valgbar. Snarest efter, at valg har fundet sted, konstituerer bestyrelsen sig ved at vælge næstformand og sekretær. Næstformanden træder i formandens sted, når denne har forfald. Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes kun, hvis formanden eller to bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Dog kan en sådan indkaldes, hvis fjerdeparten af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom. Den afholdes da senest tre uger efter.

Kassereren fører regnskab over klubbens indtægter og udgifter og fremlægger regnskabet for bestyrelsen og generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret og skal senest før generalforsamlingen være afsluttet og afleveret til revisorerne.

Bestyrelsen sørger for i videst udstrækning for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastlægger regler for turneringerne.

Alt andet spil end skak er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne spilleaftener.

Forandringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget.

Bestemmelser om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor.

Tvivl om forståelsen af disse love afgøres af generalforsamlingen.

Disse love træder i kraft straks og indføres i klubbens forhandlingsprotokol.